Home HR Het UWV en de ontslagaanvraag: wat moet je weten?

Het UWV en de ontslagaanvraag: wat moet je weten?

2793
DELEN

Wanneer je een werknemer wenst te ontslaan, moet je je aan bepaalde regels houden. Er bestaan verschillende vormen van ontslag waarbij de ontslagaanvraag via UWV soms wel eens wordt vergeten. Een ontslagaanvraag via UWV kan je indienen omwille van bedrijfseconomische redenen en omwille van een langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij geven bondig mee wat je moet weden over beide procedures.

Ontslagaanvraag UWV bedrijfseconomische redenen

De bedrijfseconomische situatie kan resulteren in een daling van de werkgelegenheid. We denken bijvoorbeeld aan een slechter wordende financiële situatie, een bedrijfsverhuizing, het vervallen van een loonkostensubsidie of bijvoorbeeld de automatisering van bepaalde processen. Het UWV kan in dit geval enkel de ontslagaanvraag afhandelen indien er geen onafhankelijke ontslagcommissie werd ingesteld via een cao.

Bij een ontslagaanvraag omwille van bedrijfseconomische redenen moet je een aanvraagformulier invullen voor het verkrijgen van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen. De ontslagaanvraag behelst drie delen:

Vooral het UWV Ontslagaanvraag Deel C zal bepalen of je al dan niet een ontslagvergunning zal krijgen van het UWV.

Slaagkans verhogen bij ontslagaanvraag UWV bedrijfseconomische redenen

Weet in de eerste plaats dat alle stappen in de procedure verbonden zijn met strikte termijnen. Daarom is het van belang dat je steeds volledig bent en alles correct en tijdig opvolgt. Voeg alle informatie en documenten waarnaar je verwijst ook toe en neem eveneens de kopieën van verweerschriften op bij jouw aanvraag.

Op vlak van het toetsingskader zal je het volgende moeten kunnen aantonen:

 • Er zullen over een periode van minstens 26 weken (structurele periode) arbeidsplaatsen vervallen door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een optimale bedrijfsvoering;
 • Afspiegelingsbeginsel: je past de juiste volgorde voor ontslag toe;
 • Er zijn geen mogelijkheden om de werknemers binnen een redelijke termijn, eventueel via scholing, te herplaatsen in een andere passende functie.

Geef steeds aan om welke bedrijfseconomische redenen het gaat. Weet dat je het voor iedere reden aannemelijk moet maken dat daardoor arbeidsplaatsen structureel vervallen. Geef een korte beschrijving van de problematiek waarbij je ook sector- of bedrijfsspecifieke informatie kan meedelen.

Dit kan je doen, afhankelijk van de aangehaalde reden, via volgende gegevens of bewijsstukken:

1) Slechte of slechter wordende financiële situatie: verschaf de financiële gegevens (tot drie boekjaren terug), een prognose van de resultatenrekening voor de onderneming voor de komende 26 weken bij zowel gewijzigd als ongewijzigd beleid, een volledige resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met de datum van de indiening van de ontslagaanvraag en de liquiditeitsbegroting voor de komende 26 weken bij zowel gewijzigd als ongewijzigd beleid. Eventueel moeten ook gegevens van de groep worden doorgegeven.

2) Werkvermindering: alhoewel enkel een toelichting op de oorzaak en de achtergrond van de werkvermindering (incl. een prognose van de werkhoeveelheid bij gewijzigd en ongewijzigd beleid) noodzakelijk is, is het toch aangeraden om ook hier een link te maken naar de relatie met de bedrijfsopbrengsten en/of de omzet.

3) Organisatorische of technologische veranderingen: een toelichting van de noodzaak van de organisatorische of technologische verandering is minimaal noodzakelijk. Meestal zal je deze reden kunnen combineren met bijvoorbeeld een financiële noodzaak of een werkvermindering. In dat geval moet je ook de daar weergegeven tips / noodzakelijke documenten in acht nemen.

4) (Gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging: ook hier zal meestal een combinatie van redenen van toepassing zijn. Geef dit aan en maak de aanvraag zo volledig mogelijk. Dat vergroot de kans op slagen gevoelig.

5) Bedrijfsverhuizing: geef aan waarom een bedrijfsverhuizing noodzakelijk is. Een kosten-batenanalyse, een logistieke analyse, arbeidsmarktmotieven en eventuele persoonlijke redenen kunnen de bedrijfsverhuizing helpen verantwoorden. Benoem alle redenen die de bedrijfsverhuizing kunnen beantwoorden en zet grondig uiteen op welke manier ze noodzakelijk zijn voor de onderneming. Eventueel kunnen ook hier financiële gegevens bij betrokken worden.

6) Vervallen van de loonkostensubsidie: buiten de algemene gegevens over de loonkostensubsidie toon je best ook aan welke inspanningen je deed om de loonkostensubsidie te behouden. We denken bijvoorbeeld aan een kopie van het bezwaarschrift tegen het besluit om de loonkostensubsidie te laten vervallen.

Opgelet: alles wat je doorgeeft aan het UWV kunnen ook de betrokken werknemers inzien. Wees daarom voorzichtig met bedrijfsgevoelige informatie en houd de aanvraag voldoende zakelijk.

Ontslagaanvraag UWV langdurige arbeidsongeschiktheid

Onder bepaalde strikte voorwaarden kan je ook een ontslagvergunning krijgen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. Zo moet de termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verlopen zijn, moet de werknemer binnen een termijn van 26 weken zijn werk niet meer kunnen hervatten (of in aangepaste vorm kunnen hervatten) en kan hij, zelfs niet via scholing, herplaatst worden in een andere passende functie. Het UWV kan het advies van een arbeidsdeskundige of een verzekeringsarts vragen om de situatie te beoordelen.

Tip: verkies steeds een aanvraag voor een deskundigenoordeel boven het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen! Dat laatste kan immers zware loonsancties met zich meebrengen.

Slaagkans verhogen bij ontslagaanvraag UWV langdurige arbeidsongeschiktheid

Het UWV gaat de aanvraag steeds na op verschillende punten. De algemene voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen, haalden we hierbij reeds eerder aan.

Een deskundigenoordeel is een belangrijk instrument om de ontslagaanvraag kracht bij te zetten of eventueel te evolueren naar een vorm van re-integratie. Als werkgever kan je onder andere een deskundigenoordeel aanvragen over:

 • De arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
 • De inspanningen van de werknemer om deel te nemen aan de re-integratie;
 • De inspanningen van de werkgever om re-integratie mogelijk te maken;
 • Een oordeel over het al dan niet passend werk voor de werknemer in het bedrijf.

Het UWV zal bij het re-integratieverslag onder andere volgende punten beoordelen die gesteund kunnen worden door het deskundigenoordeel:

 • De probleemanalyse en het advies (UWV vraag dit op bij de bedrijfsarts of de Arbodienst);
 • Het plan van aanpak (overeen te komen tussen werknemer en -gever);
 • De evaluatie en de bijstelling van het plan van aanpak;
 • De eerstejaarsevaluatie;
 • De beoordeling van de passende arbeid.

Weet dat je als werkgever alles in het werk moet stellen om ervoor te zorgen dat de werknemer de eigen functie verder kan uitoefenen. Alleen wanneer dat echt niet mogelijk is, kan je een andere functie voorstellen. Is er geen andere functie beschikbaar? Dan moet je als werkgever de medewerker ondersteunen in het vinden van een nieuwe job buiten het eigen bedrijf.

Opgelet: bij de beoordeling van de passende arbeid houdt het UWV geen rekening met de wettelijke definitie ervan. Zij voeren de beoordeling uit met een insteek vanaf de visie van de werkgever: heeft de werkgever wel voldoende getracht om zowel de werkzaamheden als het loon zoveel mogelijk te behouden?

Volgende gevallen zullen het dossier richting een ontslagvergunning kunnen duwen:

 • De bedrijfsarts of Arbodienst adviseren tewerkstelling in een ander bedrijf;
 • Zelf stelde je alles in het werk om loon en functie te laten behouden, maar je kan aantonen dat dit niet langer mogelijk is;
 • Je voerde het proces te goeder trouw uit;
 • Je ging in op de aanpassingen in het plan van aanpak indien de situatie daar om vroeg;
 • Alle benutbare mogelijkheden zijn voldoende uitgewerkt;
 • De probleemanalyse geeft een helder beeld van de belastbaarheid;
 • Een arbeidsconflict met de werknemer domineert niet;
 • Er werd een re-integratieactiviteit opgestart bij een externe werkgever;
 • Alle mogelijkheden binnen het eigen bedrijf werden voldoende benut;
 • Als werkgever voldeed je niet alleen aan de wettelijke verplichtingen maar deed je ook extra inspanningen voor het re-integratieproces.

Ontslagaanvraag UWV geweigerd?

Er zijn verschillende mogelijkheden om in te gaan tegen de beslissing van het UWV. Zo kan je een klacht indienen bij het UWV over de gang van zaken van de ontslagprocedure. Een klacht zal nooit de beslissing van het UWV veranderen maar kan wel meegenomen worden in de latere procedure bij de kantonrechter. Zelf krijg je twee maanden de tijd om een procedure op te starten bij die kantonrechter.

In sommige gevallen kan je ook gewoon een nieuwe ontslagaanvraag indienen. We denken bijvoorbeeld aan het opduiken van nieuwe feiten of omstandigheden die niet door het UWV gekend waren. Zorg er wel voor dat de nieuwe omstandigheden voldoende zwaarwichtig zijn om de beslissing van het UWV te laten herzien. Aangeraden wordt om juridisch advies in te winnen over de te volgen procedure, de beroep- en de bezwaarmogelijkheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here